• KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o o umowę spółki handlowej  DEMIURG & DREXIA Sp. z o.o. adres miejsca prowadzenia działalności: Ekonomiczna 30, 93-426 Łódź, NIP: 7271058736, REGON: 471255347 KRS: 0001044912  (dalej jako „Administrator”).
  Możesz się Pani/Pan skontaktować z Administratorem:
  • poprzez kontakt mailowy na adres: ceo@demiurg.pl
  • osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy, której Pani/Pan ma być stroną, ewentualnie w celu wykonania umowy, której Pani/Pan będzie stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • dla celów podatkowych i rachunkowych - gdy w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • w celu rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Panią/Pana złożone w związku z realizacją umowy, której będzie Pani/Pan stroną – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest rozpatrzenie reklamacji, -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest dochodzenie lub obrona przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – podstawą przetwarzania uzasadniony interes Administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy, w przypadku nie zawarcia Umowy, przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy. Dane niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Panią/Pana złożone
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  4. Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych następującym kategoriom odbiorców:
  • Biuro księgowo-rachunkowe,
  • Kancelaria prawna,
  • Podmioty świadczące usługi IT,
  • Podmioty świadczące usługi konsultingowe, audytowe, marketingowe;
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.
  • prawo przeniesienia danych do innego administratora - w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego - w tym celu należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w punkcie 2.
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Panią/Pana naszej oferty marketingowej.

 

Webdesign: eLineo.pl

 DEMIURG & DREXIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. EKONOMICZNA 30
93-426 Łódź
 

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania zadane za pomocą  formularza kontaktowego.